Pakalpojumi

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" un Ministru Kabineta noteikumi Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem". 

SOCIĀLĀ APRŪPE CENTRĀ SASTĀV NO TRIM BLOKIEM:

- Sociālā rehabilitācija un sociālais darbs;
- Pastāvīgā aprūpe, kuru veic aprūpētāji, sociālie aprūpētāji- galvenais uzdevums ir rupēties par katra klienta higiēnu,tīrību, ķermeņa kopšanu.
- Medicīniskā aprūpe (neatliekamās palīdzības sniegšana, veselības aprūpe).
Sociālās rehabilitācijas uzdevumi:
  • palīdzēt klientiem apgūt jaunas iemaņas, saglabāt esošās iemaņas,
  • palīdzēt adaptēties jaunajā vidē, sniegt psiholoģisko atbalstu, 
  • motivēt klientus uz pašaprūpi un iesaistīšanos dažādās interešu grupās centrā un ārpus tā. 
Ar viņiem strādā un par viņiem rūpējas sociālās struktūrvienības vadītājs, sociālāis darbinieks, sociālājs rehabilitētājs, sociālie aprūpētāji.
Veicot socālo aprūpi un rehabilitāciju, liela uzmanība tiek veltīta tieši praktiskajam darbam ar klientiem. Klienti iemācās patstāvīgi staigāt pēc kustību traucējumiem,uzņemt barību pēc pārciestas slimības, apgūst prasmes pārvietoties ar ratiņkrēslu, pārvarēt saskarsmes grūtības.